لیست برخی از محصولات :


 

NO PRODUCT  C.I.NO COMPANY COATINGS PLASTICS INKS
1 آبی اولترامارین 2006 P.B.29 PRASAD TDS TDS   
2 آبی 1003 PR P.B.15.1

PRASAD

TD TDS  TDS
3 آبی 1004G P.B.15.3 PRASAD  TDS  TDS   TDS
4 سبز 1001Y P.G.7 PRASAD  TDS  TDS MSDS
5 زرد لیمویی 2001 P.Y.34 PRASAD TDS TDS  
6 زرد پرتقالی 2002 P.Y.34 PRASAD  TDS   TDS  
7 نارنجی کروم  2003 P.R.104 PRASAD  TDS  TDS  
8 نارنجی 13 -  1034 P.O.13 PRASAD TDS TSD TDS 
9 نارنجی 34 -  1037 P.O.34 PRASAD TDS   TDS   
10 زرد  1015 P.Y.83 PRASAD  TDS   TDS  TDS
11 قرمز 1023 P.R.48.2 PRASAD TDS  TDS  TDS
12 قرمز 1025 P.R.48.4 PRASAD TDS    
13 قرمز 1028 P.R.53.1 PRASAD    TDS   MSDS
14 قرمز 1029 P.R.57.1 PRASAD TDS  TDS  TDS
15 قرمز 1030 P.R.112 PRASAD  TDS   TDS 
16 قرمز 1032 P.R.170 PRASAD  TDS  TDS TDS 
17 زرد 1007 P.Y.12 PRASAD      TDS
18 زرد 1008 P.Y.13 PRASAD

TDS

TDS   TDS
19 بایفروکس سبز GN P.G.17 LANXSESS TDS     
20 بایفروکس قرمز 130M P.R.101 LANXSESS TDS     
21 بایفروکس قرمز 180M P.R.101 LANXSESS  TDS    
22 بایفروکس قرمز 160M P.R.101 LANXSESS  TDS    
23 بایفروکس مشکی 318M P.B.11 LANXSESS  TDS    
24 بایفروکس مشکی 360 P.B.11 LANXSESS  TDS    
25 بایفروکس مشکی 330 P.B.11 LANXSESS  TDS    
26 بایفروکس زرد   3920  P.Y.42 LANXSESS  TDS    
27 بایفروکس زرد420 P.Y.42 LANXSESS  TDS    
28 بایفروکس زرد   920   P.Y.42 LANXSESS  TDS    
29 بایفروکس قهوه ای 686 P.R.101 & P.B.11 LANXSESS  TDS    
30 بایفروکس قرمز 130 P.R.101  LANXSESS  TDS    
31 بایفروکس قرمز IOX R03 P.R.101 LANXSESS  TDS    
32 بایفروکس قرمز IOX Y02 P.Y.42 LANXSESS  TDS    
33 پیگمنت زرد پرتقالی  VO350 VOXCO      
34 پیگمنت زرد لیمویی  VO250 VOXCO      
35 پیگمنت نارنجی کروم VO750 VOXCO      
36 پیگمنت زرد پرتقالی  VSO350 VOXCO      
37 پیگمنت زرد لیمویی  VSO250 VOXCO      
38 پیگمنت نارنجی کروم VSO730 VOXCO      
39 قرمز   RUBINE TONERE P.B.57.1        
40 پیگمنت قرمز گرافتول LC P.R.53:1 CLARIANT      
41  GNXهوستاپرم سبز   P.G.7 CLARIANT      
42  هوستاپرم قرمز P2GLWD    P.R.179 CLARIANT      
43 اگزولیت تاخیر انداز شعله EXOLIT AP 422 CLARIANT      
44 هوستاپرم اسکارلت GO ترانس P.R.168 CLARIANT      
45 قرمز L4B پرمننت PERMANENT   P.R.57:1  CLARIANT      
46 آبی BG پی وی فست  P.V.FAST   P.B.15.3 CLARIANT      
47  سبز GNX پی وی فستP.V.FAST P.G.7 CLARIANT      
48 زرد HR پی وی فستP.V.FAST P.Y.85 CLARIANT      
49 واکس  PE 520  پلی اتیلن GRANULES   CLARIANT      
50 لیکو واکس LICOWAX E    CLARIANT      
51  واکس  سریداست  3620 CLARIANT      
52  واکس LICOWAX سریداست  3940 CLARIANT      
53 HOSTAVIN N30 P   CLARIANT      
54 HOSTAVIN TB01   CLARIANT      
55 HOSTAVIN PR25P   CLARIANT      
56 HOSTAVIN VSUP   CLARIANT      
57 HOSTAVIN 3212   CLARIANT      
58 HOSTAVIN B-CAP   CLARIANT      
59 HOSTAVIN 3311 UV ABZORBER   CLARIANT      
60 HOSTAVIN 3340 UV ABZORBER   CLARIANT      
61 HOSTAVIN 3065 LIGHT STABILIZER   CLARIANT      
62 HOSTANOX O3Pآنتی اکسیدانت   CLARIANT      
63 رینفروکس قرمز 130   P.R.101 RAINBOW      
64 رینفروکس زرد 920 P.Y.42 RAINBOW      
65 رینفروکس قهوه ای 686 P.R.101 & P.B.11 RAINBOW      
66 رینفروکس مشکی 360 P.B.11 RAINBOW      
67 رینفروکس مشکی 330 P.B.11 RAINBOW      
68 رینفروکس سبز 5605 P.Y42&P.B.15:2 RAINBOW      
69 دی اکسید تیتانیوم   2190  P.W.1 KRONOS      
70 دی اکسید تیتانیوم   2220    P.W.1 KRONOS      
71 دی اکسید تیتانیوم   2450  P.W.1 KRONOS      
72 دی اکسید تیتانیوم   R900  P.W.1 DUPONT      
73 دی اکسید تیتانیوم   R706    P.W.1 DUPONT      
74 دی اکسید تیتانیوم   R105 P.W.1 DUPONT      
75 اپتیکا برایتنر OB1          
76 آبی اولترامارین G58 P.B.29        
77 ینفش اولترامارین V-8 P.V.8 NUBIOLA      
78 پیگمنت نارنجی G    13  P.O.13 GCT      
79 پیگمنت زرد GG    17   P.Y.17 GCT      
80 پیگمنت قرمز LAKE RED LC P.B.53.1 GCT      
81 پیگمنت صورتی PINK E P.R.122 GCT      
82 پیگمنت قرمز RUBINE 6BP P.B.57.1 GCT      
83 پیگمنت زرد 12    DHG P.Y.12 GCT      
84 پیگمنت زرد 13   GR P.Y.13 GCT      
85 پیگمنت زرد 83     HR    P.Y.83 GCT      
86 دوده 1000G  P.B.7 BLACKDIAMOND      
87 دوده 2410G  P.B.7 BLACKDIAMOND      
88 دوده 2419G  P.B.7 BLACKDIAMOND      
89 دوده 2429G  P.B.7 BLACKDIAMOND      
90 دوده 3800 P.B.7 BLACKDIAMOND      
91 دوده 5317 P.B.7 BLACKDIAMOND      
92 دوده A-S P.B.7 BLACKDIAMOND      
93 دوده B P.B.7 BLACKDIAMOND      
94 زرد فت 146 146 DAY FAT      
95 نارنجی فت 220 220 DAY FAT      
96 قرمز فت 380 380 DAY FAT      
97 قهوه ای روشن فت 310 310 DAY FAT      
98 قهوه ای تیره فت 320 320 DAY FAT      
99 مشکی فت 128 127 DAY FAT      
100 مشکی فت 300 300 DAY FAT      
101 زرد فت 83/1 83/1 DAY FAT      
102 سبز فت 420 420 DAY FAT      
103 آبی فت 670 670 DAY FAT      
104 بنفش فت 410 410 DAY FAT      
105 مشکی فت کره           
106 فلورسنت  BLUE آبی IX ARON      
107 فلورسنت  GREEN سبز IX ARON      
108 فلورسنت  ORANGE نارنجی IX ARON      
109 فلورسنت  PINK صورتی IX ARON      
110 فلورسنت  RED قرمز IX ARON      
111 فلورسنت  YELLOW زرد IX ARON      
112 فلورسنت  VIOLET بنفش IX ARON      

ردیف

نام کالا

کد C.I.NO

ساخت

سازنده

وزن

TDS

1

آبی اولترامارین 2006

P.B.29

هند

پراساد

25

 

2

آبی 1003 PR

P.B.15.1

هند

پراساد

25


3

آبی 1004G

P.B.15.3

هند

پراساد

25


4

سبز 1001Y

P.G.7

هند 

پراساد 

25


5

زرد لیمویی 2001

P.Y.34

هند

پراساد

25


6

زرد پرتقالی 2002

P.Y.34

هند

پراساد

25


7

نارنجی کروم  2003

P.R.104

هند

پراساد

25


8

نارنجی 13 -  1034

P.O.13

هند 

پراساد 

15


9

نارنجی 34 -  1037

P.O.34

هند 

پراساد 

15


10

زرد  1015

P.Y.85

هند 

پراساد 

15


11

قرمز 1023

P.R.48.2

هند 

پراساد 

20


12

قرمز 1025

P.R.48.4

هند 

پراساد 

20


13

قرمز 1028

P.R.53.1

هند 

پراساد 

20


14

قرمز 1029

P.R.57.1

هند 

پراساد 

20


15

قرمز 1030

P.R.112

هند 

پراساد 

15


16

قرمز 1032

P.R.170

هند 

پراساد 

20


17

زرد 1007

P.Y.12

هند 

پراساد 

15


18

زرد 1008

P.Y.13

هند 

پراساد 

15


19

بایفروکس سبز GN

P.G.17

آلمان

لنگسز

25


20

بایفروکس قرمز 130M

P.R.101

آلمان

لنگسز

25


21

بایفروکس قرمز 180M

P.R.101

آلمان

لنگسز

25


22

بایفروکس قرمز 160M

P.R.101

آلمان

لنگسز

25


23

بایفروکس مشکی 318M

P.B.11

آلمان

لنگسز

25


24

بایفروکس مشکی 360

P.B.11

آلمان

لنگسز

25


25

بایفروکس مشکی 330

P.B.11

آلمان

لنگسز

25


26

بایفروکس زرد   3920 

P.Y.42

آلمان

لنگسز

20


27

بایفروکس زرد420

P.Y.42

آلمان

لنگسز

20


28

بایفروکس زرد   920  

P.Y.42

آلمان

لنگسز

20


29

بایفروکس قهوه ای 686

P.R.101 & P.B.11

آلمان

لنگسز

25


30

بایفروکس قرمز 130

P.R.101 

آلمان

لنگسز

25


31

بایفروکس قرمز IOX R03

P.R.101

آلمان

لنگسز

25


32

بایفروکس قرمز IOX Y02

P.Y.42

آلمان

لنگسز

25


33

پیگمنت زرد پرتقالی 

VO350

هند

وکسکو

25


34

پیگمنت زرد لیمویی 

VO250

هند

وکسکو

25


35

پیگمنت نارنجی کروم

VO750

هند

وکسکو

25


36

پیگمنت زرد پرتقالی 

VSO350

هند

وکسکو

20


37

پیگمنت زرد لیمویی 

VSO250

هند

وکسکو

20


38

پیگمنت نارنجی کروم

VSO730

هند

وکسکو

20


39

قرمز   RUBINE TONERE

P.B.57.1

چین

 

25


40

پیگمنت قرمز گرافتول LC

P.R.53:1

آلمان

کلارینت

20


41

 GNXهوستاپرم سبز  

P.G.7

هند

کلارینت

25


42

 هوستاپرم قرمز P2GLWD   

P.R.179

آلمان

کلارینت

20


43

اگزولیت تاخیر انداز شعله EXOLIT

AP 422

آلمان

کلارینت

25


44

هوستاپرم اسکارلت GO ترانس

P.R.168

آلمان

کلارینت

20


45

قرمز L4B پرمننت PERMANENT  

P.R.57:1 

چین

کلارینت

10


46

آبی BG پی وی فست  P.V.FAST  

P.B.15.3

هند

کلارینت

20


47

 سبز GNX پی وی فستP.V.FAST

P.G.7

هند

کلارینت

25


48

زرد HR پی وی فستP.V.FAST

P.Y.85

هند

کلارینت

20


49

واکس  PE 520  پلی اتیلن GRANULES

 

آلمان

کلارینت

25


50

لیکو واکس LICOWAX E 

 

آلمان

کلارینت

25


51

 واکس  سریداست 

3620

آلمان

کلارینت

20


52

 واکس LICOWAX سریداست 

3940

آلمان

کلارینت

20


53

HOSTAVIN N30 P

 

آلمان

کلارینت

25


54

HOSTAVIN TB01

 

آلمان

کلارینت

25


55

HOSTAVIN PR25P

 

آلمان

کلارینت

25


56

HOSTAVIN VSUP

 

آلمان

کلارینت

25


57

HOSTAVIN 3212

 

آلمان

کلارینت

25


58

HOSTAVIN B-CAP

 

آلمان

کلارینت

25


59

HOSTAVIN 3311 UV ABZORBER

 

آلمان

کلارینت

25


60

HOSTAVIN 3340 UV ABZORBER

 

آلمان

کلارینت

20


61

HOSTAVIN 3065 LIGHT STABILIZER

 

آلمان

کلارینت

20


62

HOSTANOX O3Pآنتی اکسیدانت

 

آلمان

کلارینت

25


63

رینفروکس قرمز 130  

P.R.101

چین

رینبو

25


64

رینفروکس زرد 920

P.Y.42

چین

رینبو

20


65

رینفروکس قهوه ای 686

P.R.101 & P.B.11

چین

رینبو

25


66

رینفروکس مشکی 360

P.B.11

چین

رینبو

25


67

رینفروکس مشکی 330

P.B.11

چین

رینبو

25


68

رینفروکس سبز 5605

P.Y42&P.B.15:2

چین

رینبو

25


69

دی اکسید تیتانیوم   2190 

P.W.1

آلمان

کرونوس

25


70

دی اکسید تیتانیوم   2220   

P.W.1

آلمان

کرونوس

25


71

دی اکسید تیتانیوم   2450 

P.W.1

آلمان

کرونوس

25


72

دی اکسید تیتانیوم   R900 

P.W.1

آمریکا

دوپونت

25


73

دی اکسید تیتانیوم   R706   

P.W.1

آمریکا

دوپونت

25


74

دی اکسید تیتانیوم   R105

P.W.1

آمریکا

دوپونت

25


75

اپتیکا برایتنر OB1

 

چین

 

25


76

آبی اولترامارین G58

P.B.29

چین

 

25


77

ینفش اولترامارین V-8

P.V.8

اسپانیا

نوبیولا

25


78

پیگمنت نارنجی G    13 

P.O.13

کره

GCT

25


79

پیگمنت زرد GG    17  

P.Y.17

کره

GCT

25


80

پیگمنت قرمز LAKE RED LC

P.B.53.1

کره

GCT

25


81

پیگمنت صورتی PINK E

P.R.122

کره

GCT

 


82

پیگمنت قرمز RUBINE 6BP

P.B.57.1

کره

GCT

10


83

پیگمنت زرد 12    DHG

P.Y.12

کره

GCT

25


84

پیگمنت زرد 13   GR

P.Y.13

کره

GCT

20


85

پیگمنت زرد 83     HR   

P.Y.83

کره

GCT

20


86

دوده 1000G 

P.B.7

چین

بلک دایموند

10


87

دوده 2410G 

P.B.7

چین

بلک دایموند

10


88

دوده 2419G 

P.B.7

چین

بلک دایموند

10


89

دوده 2429G 

P.B.7

چین

بلک دایموند

10


90

دوده 3800

P.B.7

چین

بلک دایموند

10


91

دوده 5317

P.B.7

چین

بلک دایموند

12


92

دوده A-S

P.B.7

چین

بلک دایموند

10


93

دوده B

P.B.7

چین

بلک دایموند

10


94

زرد فت 146

146

ایران

دای فت

25


95

نارنجی فت 220

220

ایران

دای فت

25


96

قرمز فت 380

380

ایران

دای فت

25


97

قهوه ای روشن فت 310

310

ایران

دای فت

20


98

قهوه ای تیره فت 320

320

ایران

دای فت

20


99

مشکی فت 128

127

ایران

دای فت

25


100

مشکی فت 300

300

ایران

دای فت

25


101

زرد فت 83/1

83/1

ایران

دای فت

25


102

سبز فت 420

420

ایران

دای فت

25


103

آبی فت 670

670

ایران

دای فت

25


104

بنفش فت 410

410

ایران

دای فت

10


105

مشکی فت کره 

 

کره

 

25


106

فلورسنت  BLUE آبی

IX

هند

آرون

25


107

فلورسنت  GREEN سبز

IX

هند

آرون

25


108

فلورسنت  ORANGE نارنجی

IX

هند

آرون

25


109

فلورسنت  PINK صورتی

IX

هند

آرون

25


110

فلورسنت  RED قرمز

IX

هند

آرون

25


111

فلورسنت  YELLOW زرد

IX

هند

آرون

25


112

فلورسنت  VIOLET بنفش

IX

هند

آرون

25


 


 لطفا جهت اطلاعات موجودی کالا تماس حاصل فرمایید . 3998 2288 021 و  3998 2288 090